Informacja BIP


Dzwola, dnia 8 maja 2019 r.


INFORMACJA

Na podstawie art. 34 ust. 10, zgodnie z art. 34 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2017 r. poz.1911, z późn. zm.) informuje się, iż miejscem publikacji sprawozdań finansowych za 2018 rok Gminnej Biblioteki Publicznej i Ośrodka Kultury jest Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Dzwola.

 

Marianna Denis
p.o. Dyrektora
Gminnej Biblioteki Publicznej i Ośrodka Kultury

 

ugdzwola.bip.lubelskie.pl